Call us toll free: +90 0850 532 23 70
Top notch Multipurpose WordPress Theme!

ÇALIŞMA KOŞULLARIMIZ

ÇALIŞMA KOŞULLARMIZ

1-KONU

   Statik,Makine,Elektrik,Mimar, proje müellifi tarafından işlerin ile Enerji Uzmanı tarafından onaylı mimari projesine uygun olarak proje hizmet bölümlerinin yapılması ve teslim edilmesidir.

2-TALEP KAYDI

1- İşveren söz konusu işler ile ilgili taleplerini yüklenicinin(MTŞ) sözleşmede belirttiği ilgili email adreslerine yada yükleniciye ait saha görevlisine eksiksiz iletmekle yükümlüdür.Eksik olması halinde yüklenici işi kayda almayacak süreden muaf tutulacaktır.

2-Saha görevlisine teslim esnasında işveren yüklenicinin bünyesinde bulunan görev lisinden ilgili işe ait  fişi almak ve fişi kestirmekle yükümlüdür.Sonrasında alınmayan makbuzla ilgili problem oluşması halinde yüklenici sorumlu tutulmayacaktır.

 

3-İŞİN SÜRESİ

1-Yüklenici taahhüt ettiği her bir işi 3(ÜÇ) iş günü içerisinde işverene eksiksiz teslim edecektir.

2-İşveren gündüz 12:00'dan sonra işi yükleniciye teslim etmesi durumunda 3(ÜÇ) iş günü bir sonraki günden itibaren başlamış sayılacaktır.

4-SÜRE UZATIMI

1- İş veren yapılmasını talep ettiği işe ait gerekli evrakları yükleniciye eksiksiz teslim etmek zorunda olup eksik olması durumunda yüklenici evrakların tamamlanana kadar geçen süreden muaftır, sorumlu tutulamaz.

2- Yüklenici mücbir sebepler nedeniyle işin süresi içinde tamamlanması mümkün olmadığı takdirde,mücbir sebeplerin işe tesir derecesine ve işlerin mahiyetine göre taahhüt konusunun bir kısmı veya tamamı için süre uzatımına gidebilir.İlave süre taraflarca belirlenir.

5-GÖREV HAK VE SORUMLULUKLAR

1-Yüklenicinin proje müellifinin hazırlayacağı projeler yürürlükteki kanun, plân, yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olacaktır.

  2-Yüklenicinin proje müellifi; ilgili idare ve ilgili kurum/kuruşlar tarafından projede ilgili standart ve yönetmeliklere dayanarak tespit edilen eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.

6-TADİLAT VE DİĞER MASRAFLAR

1-İşverenden kaynaklı olarak yapılması istenilen işin tadilat veya yeniden işlem görmesi neticesinde, ilgili işin tutarının yarı bedeli ile yeni işlem sayısının çarpımı kadar ek ücret yükleniciye ödenecektir. Hesaplamadaki esas formul (TADİLAT SAYISI*İŞLEM BEDELİ)/2 olarak belirlenmiştir.

2-Yüklenici tarafından ilgili işe ait kırtasiye masrafları, noter masrafları, oda masrafları vb. gibi işveren adına katlanılan hiçbir masraf yükleniciye ait değildir.Katlanılan ilgili masraflar yüklenici hakedişine ilave edilir.

3-Yüklenici ilgili iş için katlanılan masraflara ait dekont,makbuz vb. evrakları İşverene teslim etmekle yükümlü olup teslim olmaması neticesinde, yüklenici herhangi bir katlanılan masraf ile ilgili ücret talebinde bulunmayacaktır.

7-GEÇİCİ KABUL

 1-İlgili ayın her son haftası yüklenici tarafından işveren adına yapılan işlerin listesini içeren (işin bedeli) ile bertilen tutarlar ile işverene taahhuk edilmiş mutabakat listesi gönderir.Fesih durumunda mutabakat listesi ilgili ayın son haftası beklenmeksizin yapılır.

2-İşveren ilgili mutabakat listesini 2(iki) iş günü içerisinde kontrol etmekle yükümlüdür.

3-İşveren kusur veya eksik tespiti halinde listeleyerek yükleniciye bildirir ve kusur eksiklerin giderilmesi için uygun süre verilir.

4-İşveren tarafından yükleniciye verilen uygun süre zarfında işin süresi geçmesi halinde sözleşmede belirtilen (ceza maddesi) geçerlidir.

5-İşveren ilgili mutabakat listesini 2(iki) iş günü içerisinde kusur ve eksik tespiti neticesinde yükleniciye yazılı bidiride bulunmadığı takdirde kesin kabule bir engel görülmediği varsayılır.

8-KESİN KABUL

1-Kesin kabul işlemleri geçici kabul gerçekleşmesinden sonraki aşama olup ilgili ayın ilk haftası içerisinde işveren tarafından neticelendirilmek durumundadır.

2-Kesin kabul aşamasında geciçi kabulde kontrol edilen mutabakat listesi bedelleri yükleniciye ödenecektir.

3-Geçici kabulün ardından İşveren tarafından kesin kabul işlemlerinin ilgili ayın ilk haftası yükleniciye ödenmemesi durumunda (ceza maddesi) geçerlidir.

 

9-ÖDEME ŞEKLİ

1-Kesin kabulden sonra yüklenici tarafından saha görevlisi görevlendirilmiş kişi ile eslimat esnasında ilgili mutabakat listesi üzerinde mevcut bulunan teslim alan yerine saha görevlisine ait imza ile teslim eden yerine işverene ait imza neticesinde nakden yükleniciye ödenir.

2-Kesin kabulden sonra belirtilen ilgili hesaplardan birine havale veya eft yöntemi ile İşveren tarafından yükleniciye ödenir.

3-İşveren 1 veya 2 bendinde yer alan yöntemlerden birini veya ikisini seçmekte özgürdür.

10-CEZA MADDESİ

1-Yüklenicinin proje müellifi; ilgili idare ve ilgili kurum/kuruşlar tarafından projede ilgili standart ve yönetmeliklere dayanarak tespit edilen eksiklikleri tamamlamakla yükümlüdür.Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde ilgili iş için yüklenici herhangi bir bedel talep edemez.

2-Yüklenici taahhüt ettiği işler ile ilgili tarafından kaynaklı ve gecikme söz konusu olması neticesinde işi teslim edemediği her iş günü için 50 TL ceza yüklenici hakedişinden kesilir.

3-İşveren ödeme sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde sorumluluklarına yerine getirene kadar ki her iş günü için 50 TL ekstra yüklenici hakedişine ilave edilir.

4-Taraflar birbirleri ile yazılı olarak anlaşması neticesinde ceza maddesi anlaşılan ilgili aya ait olmakla beraber kendi haklarından vazgeçme hakkına sahiptirler.

11-DELİL MADDESİ

1- Bu sözleşmenin uygulanması nedeniyle ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda Yüklenicinin defter, kayıt ve belgelerinin H.M.K'nın 193.ci maddesi uyarınca yegane ve kati delil olacağını kabul etmişlerdir.

2-İşveren Firma olması durumunda Yüklenici info@muhendisliktasarim.com adresine firma olduğunu gösterir vergi levhası,imza beyannamesi,imza sirküsü,faaliyet belgesini göndereceğini, İşveren Şahıs olması durumunda ise Şahsına ait T.C. Kimlik fotokopisi ile ikametgah belgesini ileteceğini kabul ve beyan etmiştir.

12-UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

1-İşverenin ve Yüklenicinin (MTŞ.MİM.MÜH.İNŞ.EMLK.VE KUY. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.)defter, kayıt ve belgelerinin H.M.K.’nın 193.ci maddesi uyarınca yegâne ve kati delil olacağını kabul etmişlerdir.Yüklenici ve İşveren kaşe imzası sözleşme üzerinde mevcuttur.

 

2-Gereği Yüklenici firma merkez adresine yakın konumda bulunan ilgili mahkemelerde yapılacaktır.

13-FESİH

1-İşveren ile yüklenici arasındaki hesap bakiyesinin 0,00-TL (sıfır-TÜRKLİRASI) olması durumunda taraflar birbirleri ile herhangi bir yazılı bildirime gerek olmaksızın fesih edebilirler.

2-İşveren ile yüklenici arasında hesap bakiyesinin 0,00-TL (sıfır-TÜRKLİRASI) olmaması durumunda taraflar fesih vermeden önce mutlak suretle karşılıklı bakiyelerini kapatmak zorundadırlar.

3-İşveren tarafından bir işin belirtildiği gibi yükleniciye iletilmesi neticesinde işin tamamından veya bir kısmından vazgeçilmesi veya belirsiz bir zamana ertelenmesi durumunda;

3-1-İşveren, işe başlamadan yüklenici ile ilgili işten vazgeçmesi durumunda yüklenici herhangi bir ücret talep edemez.

3-2-Bir kısmı tamamlanan işten vazgeçilmesi durumunda;yükleniciye iletilmesi ile hesaplanan işin belirtildiği gibi işin tutarı işin süresine oranlanarak yüklenici hakedişine ödeme yapılacaktır.

Yandex.Metrica